easIT  Sp. z o. o.

81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35
tel.: (58) 340 66 66

e-mail: kontakt@easit.pl
NIP: 585-14-46-537

REGON: 220737658
KRS: 0000322869

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 118.750,00 zł